"ТИ ЕЛ КОНСУЛТИНГ" обединява усилията на екип от професионалисти в областта на юридическите и консултантските услуги. Една от основните специфики, отличаващи кантората е съчетаването на юридически и управленски подход при разрешаването на различните казуси, които възникват ежедневно в една работеща компания. 

Отличителна черта в работата ни е безалтернативното съобразяване с действащия у нас от 01.01.2007г. европейски правен ред. Стриктно се спазват принципите на примата и директния ефект на европейските правни норми. Внимателно се следи и прилага практиката на съда на ЕС в Люксембург за постигане на непротиворечиви решения ползващи се със стабилитет на територията на ЕС. Съвсем аналогично се държи сметка за практиката на съда по правата на човека в Страсбург по казуси свързани със защита правата на човека и спазване на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. В това отношение внимателно се следи приложението на Хартата на основните права на ЕС в сила от 1-ви декември 2009г с Договора от Лисабон

Понастоящем над 90% от клиентите на фирмата са български и чуждестранни юридически лица. Самите партнъори във фирмата успешно инвестират в различни проекти и затова погледът към нуждите на клиентите е най-вече от позицията на мениджъра.

Основен принцип в практиката на "ТИ ЕЛ КОНСУЛТИНГ" е избягването по възможност на воденето на съдебни процеси пред гражданските съдилища или други юристдикции. Следвайки този принцип ние се стремим да допринесем за разрешаването на възникналите спорове по извънсъдебен път, чрез доброволни споразумения и съгласие. Този принцип се обуславя от една страна от бавно протичащите съдебни производства и непредсказуемия в много случаи изход от съдебните дела, а от друга страна – от риска при забавяне на изхода на процеса, длъжникът да изпадне в неплатежоспособност и присъденото вземане да не може да бъде реализирано. Въпреки принципния стремеж за избягване на процеси, специализираният ни екип по процесуално представителство при необходимост ефективно осъществява защита пред гражданския съд и арбитражните съдилища в страната.