Сферите на експертна компетентност обхващат основната проблематика на частния и публичен спектър на деловата активност на икономическите субекти, гражданските права и личния статус на отделните граждани като физически лица. Възможностите за въздействие се простират в различни направления.

ПУБЛИЧЕН СЕКТОР

Нашата компетентност в тази област обхваща въпросите свързани с обществените поръчки, публично-частните партньорства, държавни помощи, концесии, приватизация. Защита на личните данни, защита от дискриминация.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕН И ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР

Тук се вписва правноорганизационната уредба на неправителствените организации-NGO-Юридическите лица с нестопанска цел в тяхната разновидност.  В практически аспект определено разполагаме с натрупан опит в работа по режима на фондации, организации с нестопанска цел, спортни организации, спортен мениджмънт, ловното стопанство и режима на лова в България.

СОЦИАЛНА СФЕРА

Ние притежаваме необходимата експертиза за оказване на съдействие в сектора на доброволното здравно осигуряване, правата на хората с увреждания и дължимото поведение към тях от страна на специализираните държавни институции за социално подпомагане. Поради особената им социална функция с този ресор по естествен път се свързва и правният режим на лечебните заведения   въпреки правосубектността  им на търговски дружества.

ПРАВО НА ЕС

От 1-ви януари 2007г. след влизането на България в ЕС на територията й действа паралелния и самостоятелен правов ред на ЕС. Той се ползва с приоритет пред националните правни норми в случай на противоречие с тях. Гражданите и юридическите лица могат да черпят непосредствено права от европейските разпоредби позовавайки се на присъщите им примат и директен ефект при наличие на необходимите предпоставки.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни е основно право на всеки гражданин на Европейския съюз. То е прокламирано в член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и в член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, и водещите актове на ЕС. На първо място това е Общият регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/ 679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО), придобил популярност в общественото пространство, като GDPR.

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

І. ТЪРГОВСКО ПРАВО

1. Дружествено право

 • Учредяване, регистрация и промени в регистрацията на всички видове търговски дружества и търговци
 • Учредяване на обединения на търговски дружества – холдингови структури и консорциуми
 • Преобразуване на търговски дружества в т.ч. сливания, вливания, изкупуване и продажба на компании, дялове и интереси
 • Управление на публични и непублични търговски дружества
 • Дейност на управителни и надзорни органи на търговски дружества
 • Защита на акционерни права, включително и на миноритарни
 • Представителство на търговски дружества - търговски представители, пълномощници и прокуристи
 • Разпоредителни сделки с акции и дялове на търговски дружества. Прехвърляне предприятие на търговец
 • Разработване на акционерни схеми – видове акции, класове и съотношението между тях
 • консултиране и правна помощ по проблеми на конкуренцията, обществените поръчки и държавните помощи.


2. Ликвидация и несъстоятелност, споразумения с кредитори, оздравителни планове

3. Стратегия на образуване на съвместни и Европейски дружества

4. Търговски сделки


II: ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ПУБЛИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

 • Правни и финасови анализи
 • Правни конструкции и финализиране на сделки
 • Представителство и консултиране при преговори пи участие в процедури
 • Анализи и становища но конкурси ни и тръжни книжа и процедури
 • Режим на чуждестранните инвестиции


ІІІ. ВЕЩНО ПРАВО И СТРОИТЕЛСТВО

 • Проучване на вещноправния статус на недвижими имоти
 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за сделки с недвижими имоти
 • Договори за строителство
 • Реституционни претенции


ІV. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 • Представителство пред съдебни и арбитражни органи
 • защита на права, произтичащи от института на европейското гражданство и правата на човека
 • събиране на вземания
 • искове за изпълнение, обезщетения и неустойки
 • защита срещу претенции по търговски и граждански договори, защита срещу неправомерно прекратяване на концесионни договори и др.
 • административни дела – обжалване на административни актове и на откази за издаване на такива (лицензии, разрешения, наказателни актове).


V. ПРАВО НА ЕС

Конкуренция
Европейско икономическо пространство
Икономически оператори на ЕС
Свободно движение на хора, стоки, капитали
Държавни помощи
Преюдициални запитвания пред съда на ЕС-Люксембург
 • Конкуренция
 • Европейско икономическо пространство
 • Икономически оператори на ЕС
 • Свободно движение на хора, стоки, капитали
 • Държавни помощи
 • Преюдициални запитвания пред съда на ЕС-Люксембург


VI. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 • Актове на административни органи-право на обжалване
 • Обжалване и процесуално представителство пред административни органи и юрисдикции.